موضوعات = علوم خاک
مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 1-21

سحر مهرنوش؛ علی بهشتی آل آقا؛ مرتضی پوررضا؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ فاطمه رخش


بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 22-35

محمد هادی میرزاپور؛ فریدون نورقلی پور؛ علی رضا جعفرنژادی


برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 36-54

نسترن شیعتی؛ سید مصطفی عمادی؛ مجید دانش؛ محمدعلی بهمنیار