اهداف و چشم انداز

این مجله با اهدف توسعه علوم ­خاک و محیط زیست، افزایش عملکرد محصولات زراعی، توسعه روش­های مدیریت پایدار خاک، کاهش فرسایش و حفاظت خاک، جلوگیری از آلودگی و شور شدن اراضی  و توسعه فناوری های نوین درعلوم خاک، مقالات مرتبط را مورد ارزیابی قرار می دهد.