اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مجله باروری خاک در خصوص اخلاق نشر از قوانین اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.