بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک

2 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

چکیده

مطالعه خاک‎ها و اراضی جهت بهره‎برداری صحیح از منابع خدادادی و نیل به توسعه پایدار کشاورزی اجتناب ناپذیر است. در این راستا ارزیابی اراضی با استفاده از روش‎های علمی و کارآمد پارامتریک به‎منظور حراست از منابع اراضی ضروری به‎نظر می‎رسد. هدف از این پژوهش کاربرد مقایسه‌ای روش‎های ریشه دوم و کالوگیرو برای ارزیابی تناسب اراضی محصول هلو می‌باشد. برای نیل به اهداف 11 خاکرخ شاهد که نماینده 11 سری غالب خاک در منطقه خداآفرین (آذربایجان شرقی) با وسعت 16600 هکتار بودند، حفر و تشریح شدند. بر اساس نتایج اقلیمی کشت محصول هلو کاملاً متناسب (S1) بوده و مهم‌ترین محدودیت‌های زمین‌نما و خاکی، توپوگرافی، سیل‌گیری و ویژگی‌های فیزیکی خاک می‌باشد. نتایج نشان داد که بر اساس هر دو روش 89/51 درصد از اراضی در کلاس S1، 28/43 درصد S2 و 83/4 درصد در کلاس N طبقه‌بندی شدند. مقایسه ضریب تبیین محاسبه‎شده بین شاخص اراضی و تولید واقعی نشان داد که این ضریب برای کالوگیرو (r=0.9059) بیشتر از ریشه دوم (r=0.8834) است که موید دقت بالای روش کالوگیرو می‌باشد. تغییرات شاخص تناسب اراضی نیز برای کالوگیرو و ریشه دوم به‎ترتیب 1 تا 1/88 و 5/7 تا 7/90 بوده که بیانگر ارزیابی سختگیرانه‌ روش کالوگیرو نسبت به ریشه دوم است. نهایتاً نتایج نشان داد واحدهای مختلف اراضی دارای شرایط اقلیمی، محیطی، خاک و زمین‌نمای مناسبی برای کشت محصول هلو دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات