مجله باروری خاک

 

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی
دسترسی به مقالات: دسترسی باز

نوع داوری: دو سوکور

تماس تلفنی با نشریه: 33052397-024

خواهشمند است راهنمای نویسندگان را پیش از ارسال مقاله مطالعه نمایید.

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 1-108 

بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور

صفحه 22-35

محمد هادی میرزاپور؛ فریدون نورقلی پور؛ علی رضا جعفرنژادی