درباره نشریه

مجله باروری خاک با هدف توسعه علوم  خاک و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی در زمینه های شیمی و حاصلخیزی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده­ بندی خاک و توسعه فناوری های نوین درعلوم خاک توسط دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد.