اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد گلچین

دانشگاه زنجان

agolchin2011yahoo.com

سردبیر

دکتر احمد گلچین

دانشگاه زنجان

agolchin2011yahoo.com
0 24 3305 2338

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد گلچین

شیمی و حاصلخیزی خاک استاد دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/golchin-ahmad
agolchin2011yahoo.com

دکتر علی رضا واعظی

فیزیک و حفاظت خاک استاد دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/vaezi-alireza
vaezi.alirezaznu.ac.ir

دکتر محمد امیر دلاور

پیدایش و رده بندی خاک دانشیار دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/delavar-mohamma
amir-delavarznu.ac.ir

دکتر امیر فتوت

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

afotovat.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
afotovatum.ac.ir

دکتر نصرت‌اله نجفی

استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?najafi
nanajafiyahoo.com

دکتر مهدی شرفا

فیزیک و حفاظت خاک استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mshorafa
mshorafaut.ac.ir

دکتر محمد رضا مصدقی

فیزیک و حفاظت خاک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

mosaddeghi.iut.ac.ir/fa
mosaddeghiiut.ac.ir

دکتر احمد حیدری

پیدایش و رده بندی خاک استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ahaidari
ahaidariut.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر محمد صادق عسکری

فیزیک و مدیریت خاک دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/askari-mohammad
askariznu.ac.ir
0000-0002-2110-0217

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسینعلی علیخانی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~halikhan/ateliers
halikhaniznu.ac.ir