نویسنده = نسترن شیعتی
برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 36-54

نسترن شیعتی؛ سید مصطفی عمادی؛ مجید دانش؛ محمدعلی بهمنیار