اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد گلچین
دکتر احمد گلچین
دانشگاه زنجان

  • agolchin2011yahoo.com

سردبیر

دکتر احمد گلچین
دکتر احمد گلچین
دانشگاه زنجان

  • agolchin2011yahoo.com
  • 0 24 3305 2338

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد گلچین
دکتر احمد گلچین
استاد دانشگاه زنجان

شیمی و حاصلخیزی خاک

دکتر علی رضا واعظی
دکتر علی رضا واعظی
استاد دانشگاه زنجان

فیزیک و حفاظت خاک

دکتر محمد امیر دلاور
دکتر محمد امیر دلاور
دانشیار دانشگاه زنجان

پیدایش و رده بندی خاک

دکتر امیر فتوت
دکتر امیر فتوت
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نصرت‌اله نجفی
دکتر نصرت‌اله نجفی
استاد دانشگاه تبریز

دکتر مهدی شرفا
دکتر مهدی شرفا
استاد دانشگاه تهران

فیزیک و حفاظت خاک

دکتر محمد رضا مصدقی
دکتر محمد رضا مصدقی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

فیزیک و حفاظت خاک

دکتر احمد حیدری
دکتر احمد حیدری
استاد دانشگاه تهران

پیدایش و رده بندی خاک

مدیر اجرایی

دکتر محمد صادق عسکری
دکتر محمد صادق عسکری
دانشگاه زنجان

فیزیک و مدیریت خاک

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسینعلی علیخانی
دکتر حسینعلی علیخانی
استاد دانشگاه تهران

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک