نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجزای بافت برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]
 • ارزیابی منابع بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]
 • ازتوباکتر کورکوکوم تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • اسید فولویک بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]
 • اسیدهای آمینه بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]
 • اسید هیومیک بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]
 • اصلاح اراضی بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]
 • اقاقیا مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • الگوریتم PLS برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

ت

 • تناسب اراضی بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]
 • توسعه پایدار بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]

ح

 • حفاظت خاک برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

خ

 • خاکدانه مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • خصوصیات شیمیایی تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]

ر

 • رویکرد FLOOCV برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

ز

 • زغال زیستی تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]
 • زیست‌توده تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]

س

 • سرو مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • سوپرفسفات تریپل تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]

ط

 • طیف‌سنجی برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

ظ

 • ظرفیت تبادل کاتیونی مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

ع

 • عصارة جلبک دریایی بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]
 • عناصر پرمصرف مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

ف

 • فائو بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]

ق

 • قارچ میکوریز تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]

ک

 • کارایی کود تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • کربن تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]
 • کود زیستی تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]