نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، امید بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]
 • ارشدی، فاطمه تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]

ب

 • بهشتی آل آقا، علی مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • بهمنیار، محمدعلی برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

پ

 • پوررضا، مرتضی مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

ث

 • ثروتی، مسلم بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]

ج

 • جعفرنژادی، علی رضا بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]

خ

 • خادم مقدم ایگده لو، نادر تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • خادم مقدم ایگده لو، نادر بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]

د

 • دانش، مجید برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

ر

 • رخش، فاطمه مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • روحی کلارلو، توحید تأثیر کاربرد سوپرفسفات تریپل، کود زیستی حاوی ازتوباکتر و قارچ‌های میکوریزی بر رشد و تغذیه ذرت [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]

س

 • سرمستی، خاطره تاثیر زغال زیستی بر ویژگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی در خاک‌ اسیدی و دینامیک کربن‌آلی خاک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 90-108]

ش

 • شیعتی، نسترن برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

ص

 • صفری سنجانی، علی اکبر مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]

ع

 • علمداری، پریسا بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی) [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 71-89]
 • عمادی، سید مصطفی برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 36-54]

م

 • مهرنوش، سحر مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-21]
 • میرزاپور، محمد هادی بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]

ن

 • نورقلی پور، فریدون بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 22-35]