نویسنده = علی بهشتی آل آقا
مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 1-21

سحر مهرنوش؛ علی بهشتی آل آقا؛ مرتضی پوررضا؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ فاطمه رخش