نویسنده = �������� �������� ���������� ������ ��������