نویسنده = علی رضا جعفرنژادی
بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور

دوره 1، شماره 1، بهمن 1401، صفحه 22-35

محمد هادی میرزاپور؛ فریدون نورقلی پور؛ علی رضا جعفرنژادی