دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل‌کاری با درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در منطقه بیستون کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

سحر مهرنوش؛ علی بهشتی آل آقا؛ مرتضی پوررضا؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ فاطمه رخش


بررسی تاثیر برخی مواد محرک رشد گیاهی بر عملکرد گندم در شرایط شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

محمد هادی میرزاپور؛ فریدون نورقلی پور؛ علی رضا جعفرنژادی


برآورد اجزای بافت خاک با استفاده از طیف‌های بازتابی مرئی-مادون قرمز در شرق استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

نسترن شیعتی؛ سید مصطفی عمادی؛ مجید دانش؛ محمدعلی بهمنیار